Kod objekata sa fasadnom opekom vrlo bitan detalj je boja fuge. Razlog tome što gotovo 25% površine zida čini fuga, pa boja iste uvelike utječe na cjelokupnu vizuru i dojam. Ukoliko se želi istaknuti sama opeka, njena prirodna struktura i ljepota, potrebno je birati fugu koja je slična boji ili bojama opeke. Kada se želi staknuti sama arhitektura ili neki detalj, tada se koristi kontrastna fuga (uglavnom osjetno svjetlija, no može biti i osjetno tamnija oda opeke). U prikazanom primjeru vidimo vrlo rijedak slučaj kada je fuga iste boje i tona kao i opeka. Takvom fugom se postiže monolitni dojam cijeloga objekta, bez obzira na arhitekturu.